Ulubione

Informacja konsumencka

Informacja konsumencka

Działając na podstawie ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku ( Dz.U. 2014. poz.827 ), podaję do wiadomości kupującego następujące informacje o :

1. Danych sprzedającego.
Sklep internetowy www.NANOlazienki.pl, prowadzony jest przez firmę ENANO SP. Z O.O., z siedzibą w Bydgoszczy (85-738), przy ul. Szajnochy 4, o numerze NIP: 554-300-66-53, REGON 523293342, KRS: 0000990194.

Adres strony internetowej: www.NANOlazienki.pl
Adres poczty elektronicznej służący do kontaktu z kupującym: sklep@nanolazienki.pl,
Numer telefonu +48 52 569 99 05 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)
Nr konta bankowego: 22 1140 2088 0000 3691 1300 1002

2. Istotnych właściwościach towaru.
Właściwości towaru zostały podane w Potwierdzeniu zamówienia, przesłanym drogą elektroniczną.

3. Cenie.
Cena towaru oraz koszty przesyłki podane zostały na rachunku dołączonym do towaru.

4. Zasadach płatności.
Cena została uiszczona w całości przed wysyłką towaru*/ w momencie odbioru towaru*.

5. Terminie związania ceną.
Cena umowy obowiązująca w chwili dokonania zakupu nie ulega zmianie w czasie późniejszym.

6. Kosztach i terminie dostawy.
Towar wysyłany jest – w zależności od dostępności zamówionego produktu – w terminie od 24 h do 30 dni.

Koszt dostawy są uzależnione od wybranego przez kupującego przewoźnika. Szczegółowe informacje podane są na stronie: https://www.nanolazienki.pl/Informacje/Koszty-przesylki-1352.html

W przypadku dużych, wielkogabarytowych, paletowych lub zróżnicowanych asortymentowo zamówień koszt wysyłki podany przez system będzie jedynie kosztem orientacyjnym. Jeśli w ciągu 24h od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji sprzedawca nie skontaktuje się z Państwem i nie skoryguje różnicy w cenie rzeczywistej wartości usługi transportowej, wartość podana przez system będzie obowiązująca.

7. Sklep ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

8. Prawie odstąpienia.
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo przesłać na adres e-mail podany wyżej lub adres siedziby firmy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. <<< WZÓR ODSTĄPIENIA >>>

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na podany adres e-mail.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę kosztów dostawy towaru.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość jest w niektórych sytuacjach niedozwolone lub ograniczone. Dotyczy to umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy;
2) w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od przedsiębiorcy i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy;
3) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w których towar szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia;
5) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, jeśli ich cena została uzgodniona podczas zawarcia umowy sprzedaży, dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a wartość zależy od wahań na rynku, pozostających poza kontrolą przedsiębiorcy;
8) w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca przyjechał do niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji ;
9) w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartych w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. Sposobie reklamacji.
Jeśli na towar została udzielona gwarancja, kupujacy uprawniony jest - według własnego wyboru - do stosowania się do procedury opisanej w karcie gwarancyjnej albo skorzystania z opisanego niżej uprawnienia na wypadek niezgodności towaru z umową.


Towar jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju.

Prawa i obowiązki kupującego. Niezależnie od gwarancji producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Konsumenta, Sprzedający ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne rzeczy (rękojmia).

Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów, czyli osób dokonujących zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

W przypadku umowy z konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na konsumenta.

Jeśli w ocenie konsumenta towar ma wadę może :

Odesłać towar, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu, na adres sprzedającego w terminie 1 roku od zauważenia wady i nie dłużej niż 2 lata od momentu jego wydania, zażądać jednego z czterech działań:

* wymiany towaru na nowy;
* naprawy towaru;
* obniżenia ceny - określenie kwoty, o którą cena ma być obniżona (z uwzględnieniem wartości towaru z wadą i towaru pełnowartościowego).;
* odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Jeżeli jest to pierwsze żądanie złożone w ramach reklamacji dotyczącej danego towaru, sprzedawca może zaproponować konsumentowi niezwłoczną wymianę lub naprawę – niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami.

Jeśli konsument żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, przedsiębiorca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez konsumenta:
•    byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy, lub
•    w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

Sprzedawca nie ma prawa odmówić konsumentowi obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli nie wywiązał się ze swych obowiązków przy pierwszym żądaniu złożonym przez konsumenta w ramach pierwszej reklamacji bądź jest to druga lub kolejna reklamacja danego towaru.
 

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 15.14
Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych bezpieczniej zrobić to pisemnie i przesłać na adres pocztowy sklepu lub e-mail : sklep@nanolazienki.pl. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi, podając swoje dane, nr zamówienia, nr dowodu zakupu, adres zwrotny i telefon .

Po otrzymaniu e-maila, sprzedający wyśle informację, czy i w jaki sposób, a także na jaki adres wysłać lub dostarczyć reklamowany towar.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie - do 14 dni od daty zgłoszenia.

10. Kodeksie dobrych praktyk – sklep stosuje kodeks dobrych praktyk, o których mowa w ustawie z 23.08.2007 r.o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

11. Kaucjach i zabezpieczeniach.
Sklep nie wymaga od kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

12. Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów, wynikłych w związku ze sprzedażą towarów, na drodze postępowania mediacyjnego przed stałym mediatorem działającym na terenie Bydgoszczy. W celu wszczęcia postępowania mediacyjnego należy złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji, do jednego z ośrodków mediacyjnych. Wniosek powinien zawierać oznaczenie stron, dokładnie określone żądanie, przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie, podpis strony oraz wymienienie załączników. Do wniosku dołącza się dowód nadania jego odpisu przeciwnikowi. Wysokość kosztów mediacji oraz wynagrodzenia mediatora ustalana jest w umowie zawieranej z mediatorem lub ośrodkiem mediacyjnym.

W przypadku zawarcia ugody strony zobowiązane są do uiszczenia opłaty sądowej od wniosku o zatwierdzenie ugody, która wynosi 50 zł.