Ulubione

Polityka prywatności

I. Postanowienia Ogólne.

1. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.

2. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o dane osobowe i prawa naszych użytkowników i jest zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

3. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej Sklepu oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

4. Administratorem danych osobowych kupujących jest administrator Sklepu. Administratorem Sklepu jest Piotr Nanowski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ENANO SP. Z O.O., z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Karola Szajnochy 4, NIP: 554-300-66-53, Regon 523293342, KRS: 0000990194, e-mail: sklep@NANOlazienki.pl

5. Wszelkie słowa, wyrażenia występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sklep, Kupujący) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.NANOlazienki.pl

6. Niniejsza Polityka prywatności może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, wówczas prosimy zapoznać się z Polityką prywatności tam ustaloną.

II. Podstawy przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane nam przez Kupujących przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Kupujących zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwane dalej „RODO”.

2. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z warunków:

- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu; 

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

III. Cel, zakres przetwarzania danych

1. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach:

• do zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy między Usługodawcą i Usługobiorcą, polegającej na świadczeniu Usług Elektronicznych przez Sklep;

• do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Produktów poprzez Sklep, w tym umożliwienie dostarczenia produktów Kupującemu;

• zapewnienia kontaktu między Usługobiorcą a Usługodawca w ramach rozwiązywania przekazanych problemów i optymalizacji oferowanych usług;

• umożliwienie konsumentom realizację ich praw w ramach zawieranych z Sklepem umów;

• marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług; inny niż newsletter;

• newsletter;

• rachunkowych.

2. Sklep przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Kupujących), jeśli zostały one udostępnione: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres do wysyłki (ulica, miasto, kod pocztowy), a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo: firmę, adres oraz NIP.

3. Niezależnie od powyższych punktów, Sklep może, na podstawie art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania przez użytkownika z usług, tzw. dane eksploatacyjne), tj:

a) oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie przekazanych przez niego danych,

b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca;

c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

d) informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie.

IV. Odbiorcy danych w Sklepie

1. Dane osobowe Usługobiorców i Kupujących Sklepu mogą być przekazywane przez Administratora następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

• kurierom, przewoźnikom - w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Kupującemu

• dostawcom usług informatycznych, technicznych, w szczególności dostawcom poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcom oprogramowania komputerowego i udzielania pomocy technicznej Administratorowi - w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych

• podmiotom obsługującym płatności elektroniczne - w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Kupującego.

• dostawcom usług księgowych - w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką prywatności

• dostawcom systemu ankiet opiniujących - w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Kupującego opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących

2. Administrator korzystając z usług podmiotów zewnętrznych dochowuje najwyższej staranności, aby podmioty te zapewniały najwyższe gwarancje stosowania środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO.

V. Jak długo przechowujemy dane

1. Dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w serwisie dla celów realizacji zakupów zgodnie z Regulaminem Sklepu.

2. Na wniosek Kupującego o usunięciu Konta dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem informacji o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).

3. Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z plików cookies - poniżej w części Polityka prywatności dotycząca ciasteczek.

4. Dane figurujące na dokumentach księgowych przechowywane będą zgodnie z prawem skarbowym, przez okres 5 lat.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie ich usunięcia,

prawo dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Sklep przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii,

prawo do sprostowania – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje Sklep o zmianie swoich danych, o sprostowanie błędnych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych,

prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla jakich zostały, a nie występują podstawy prawne do dalszego ich przetwarzania danych lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,

prawo do ograniczenia przetwarzania – Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą, oraz ich przechowywania lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych,

prawo do przenoszenia danych – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wyda dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer,

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu,

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych celach – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. w związku z realizacją celów statystycznych lub w związku z profilowaniem). Sprzeciw taki powinien zawierać uzasadnienie, prawo wycofania zgody – jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody,

prawo do skargi – jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie Polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.

VII. Zabezpieczenie danych osobowych

1. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu kupującemu bezpieczne i poprawne składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych.

2. Nieustannie dbamy o prawo użytkowników serwisu do ochrony prywatności, w sposób szczególny chronimy Państwa dane osobowe, czego potwierdzeniem jest pozytywna opinia na temat naszej firmy wystawiona przez Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych,

3. Wyjątkowa ochrona Państwa danych osobowych jest możliwa dzięki odpowiednim rozwiązaniom systemowym zapobiegającym wszelkiej ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników serwisu.

4. Już w pierwszym momencie Państwa wejścia do naszego sklepu, Państwa wszelkie dane podlegają ochronie dzięki zastosowaniu Certyfikatu wierzytelności strony SSL.

5. Certyfikat SSL to narzędzie, które szyfruje dane przesyłane drogą elektroniczną, pomiędzy serwerem, a użytkownikiem w celu uniemożliwienia przechwycenia poufnych danych. Certyfikaty SSL gwarantują wiarygodność stron internetowych, które chronią, a użytkownicy, którzy łączą się ze stroną zabezpieczoną certyfikatem SSL mają absolutną pewność, że łączą się bezpiecznie z właściwym serwisem.

VIII. Rodzaje i cel wykorzystania danych - Cookies (Ciasteczka).

1. Sklep internetowy Nanolazienki.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony prywatności użytkowników swojego serwisu informuje, iż korzysta z plików typu cookies.

2. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób automatyczny pobierane są dane zawarte w plikach cookies tj. dane informatyczne.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu obsługi Sklepu Internetowego i zapewnienia możliwości udostępnienia niezbędnych informacji podczas procesu zakupowego.

4. Plikami cookies nazywamy niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez strony www i zapisywane po stronie użytkownika końcowego, w tym przypadku sklepu Nanołazienki.pl Pliki te pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Informacje przechowywane w plikach cookies pomagają w dostosowaniu treści do indywidualnych preferencji użytkownika.

5. W serwisie internetowym Nanołazienki.pl mogą być wykorzystywane następujące pliki cookies:

a) sesyjne - przechowują identyfikator sesji. Są one niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym w serwisie

b) stałe - przechowują identyfikator przeglądarki użytkownika. Są one niezbędne do zbierania zagregowanych, anonimowych statystyk przeglądania artykułów i produktów.

6. Informujemy, że istnieje możliwość wyłączenia plików cookies z poziomu Państwa przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wyłączenia plików cookies niektóre funkcjonalności sklepu Nanołazienki.pl mogą być niedostępne lub działać niepoprawnie.

7. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Sklep będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

8. Obok plików cookies Sklep może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której dokonane zostało przejście na Witrynę Sklepu Internetowego.

9. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi odpowiednimi danymi osobowymi.

10. Administrator korzysta w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia).

11. Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

12. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu.

13. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

14. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

15. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

IX Cele marketingowe.

1. Sklep internetowy wysyła informacje marketingowe wyłącznie do kupujących, którzy wyrazili zgodę marketingową lub zapisali się do newslettera. Pod pojęciem informacji marketingowych Sklep internetowy rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu i produktów, np. zmiany, wewnętrzne promocje, życzenia, komentarze osobiste, mailingi, reklamy, inne materiały marketingowe.

2. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej może być w każdym czasie cofnięta poprzez przeklejenie adresu: http://www.nanolazienki.pl/Wyrejestrowanie-adresu-e-mail/ do okna przeglądarki i wpisania swojego adresu e-mail.

3. Klient, który posiada Konto Klienta i jest zalogowany może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień mailowych, o których mowa w Regulaminie sklepu za pośrednictwem ustawień dostępnych w Koncie Klienta. Klient, który nie dokonał Rejestracji i/lub nie jest zalogowany, może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień z prośbą o opinię, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: sklep@NANOlazienki.pl


X. Zmiany Polityki Prywatności.

1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O zmianach Polityki Prywatności Sklep będzie informować odpowiednio wcześnie, na stronach serwisu.

XI. Dodatkowe informacje.

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Sklep prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronie głównej Sklepu.