Ulubione

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.NANOlazienki.plI. POSTANOWIENIA OGÓLNE


I.1.    Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.nanolazienki.pl, zwany w dalszej treści Sklep Internetowy, prowadzony jest przez firmę ENANO SP. Z O.O., z siedzibą i magazynem w Bydgoszczy (85-378), przy ul. Karola Szajnochy 4, o numerze NIP: 554-300-66-53, REGON 523293342, KRS: 0000990194.

I.2.    Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, a także prawa i obowiązki oraz warunki odpowiedzialności jego administratora i użytkowników.
I.3.    Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem punktu XV. Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
I.4.    Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego każdy użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
I.5.    Regulamin jest udostępniony na stronie Sklepu Internetowego (pobierz Regulamin w formacie .pdf).
I.6.    Zamówienia w Sklepie Internetowym są realizowane zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
I.7.    Realizacja zamówienia dotyczy obszaru Polski oraz wszystkich krajów europejskich.
I.8.    Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się dostarczać rzeczy wolne od wad.II. DEFINICJE


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
• Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
• Dowód Zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie ze stosownymi przepisami;
• Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utwo-rzenie Konta;
• Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
• Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
• Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
• Konto – Usługa Elektroniczna – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym;
• Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
• Kupujący – Klient, zarówno Konsument, jak i ten, który nie jest konsumentem;
• Newsletter – Usługa Elektroniczna – usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym;
• Produkt – (1) rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi, tj. zawierająca treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączona w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jej prawidłowe funkcjonowanie), (2) treść cyfrowa, (3) usługa (w tym usługa cyfrowa i inna niż cyfrowa) lub (4) prawo będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
• Platforma ODR – interaktywna, wielojęzyczna strona internetowa obsługująca konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, który dotyczy internęto-wej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług – dostępna pod adresem ec.europa.eu/odr
• Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
• Sklep Internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.nanolazienki.pl
• Sprzedawca, Usługodawca – firma ENANO SP. Z O.O., z siedzibą w Bydgoszczy (85-738), przy ul. Karola Szajnochy 4, o numerze NIP: 554-300-66-53, REGON 523293342, KRS: 0000990194;
• Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu (w przypadku rzeczy ruchomych oraz rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi), (2) umowa o dostarczanie Produktu (w przypadku treści cyfrowej lub usługi cyfrowej), (3) umowa o świadczenie lub korzystanie z Produktu (w przypadku usługi innej niż cyfrowa oraz pozostałych Produktów) zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
• Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego i niebędąca Produktem.
• Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną –korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
• Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
• Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.III. ZASADY DZIAŁALNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO


III.1.    Sklep Internetowy umożliwia zakup Produktów z zakresu wyposażenia łazienek i kuchni.
III.2.    Wszystkie dostępne w Sklepie Internetowym Produkty są oryginalne, nowe i pełnowartościowe. Pochodzą z legalnych źródeł, najczęściej od producenta, dystrybutora, importera.
III.3.    Wszystkie Produkty posiadają gwarancję określoną przez producenta.
III.4.    Zawarte w Sklepie Internetowym materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm.).
III.5.    Sklep Internetowy, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że właściciel Sklepu Internetowego wyrazi na to pisemną zgodę.
III.6.    Wszystkie użyte w niniejszym Sklepie Internetowym znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, handlowych w celach identyfikacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.IV. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM


IV.1.    Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych usług polegających na:
•    udostępnianiu informacji zawierającej indywidualne żądanie Usługobiorcy, a także dane informacyjne proponowane przez Usługodawcę;
•    umożliwieniu Stronom komunikowania się, np. składanie reklamacji;
•    sprzedaży Produktów, w tym składanie zamówień, dokonywanie płatności, śledzenie realizacji zamówienia.
IV.2.    Usługi świadczone są przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
IV.3.    W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter oraz usługa polegająca na przeglądaniu informacji.
IV.3.1.    Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. Warunkiem rejestracji jest także wyrażenie zgody na treść Regulaminu.
IV.3.1.1.    Usługa polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@nanolazienki.pl lub też pisemnie na adres: ul. Karola Szajnochy 4, 85-378 Bydgoszcz.
IV.3.2.    Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
IV.3.2.1.    Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
IV.3.3.    Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w formularzu „Zapisz się na newsletter” widocznego na stronie Sklepu Internetowego, adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola oznaczonego strzałką  . Do Newslettera można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje subskrybentem Newslettera.
IV.3.3.1.    Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednic-twem poczty elektronicznej na adres: sklep@nanolazienki.pl lub też pisemnie na adres: ul. Karola Szajnochy 4, 85-378 Bydgoszcz. Istnieje również możliwość rezygnacji z tej Usługi poprzez kliknięcie odpowiedniego linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
IV.3.4.    Usługa polegająca na przeglądaniu informacji zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Usługobiorcę strony internetowej Sklepu.
IV.4.    Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu, Sklep Internetowy po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
IV.5.    Sklep nie przesyła do Kupującym niezamówionej informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
IV.6.    Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Kupujący lub Usługobiorca udostępnił identyfikujący go adres elektroniczny i wyraził zgodę na jej otrzymywanie – przez zaznaczenie checkboxa podczas rejestracji Konta lub w inny wyraźny sposób.
IV.7.    Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych wskazany jest w punkcie XII. Regulaminu.V. WYMAGANIA TECHNICZNE


V.1.    Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący/Usługobiorca następujących minimalnych wymagań technicznych:
•    komputer lub inne urządzenie medialne z dostępem do Internetu,
•    przeglądarka internetowa typu, GOOGLE CHROME 50.0 lub wyższej; INTERNET EXPLORER 7.X lub wersji wyższej; Mozilla FIREFOX 50.0 lub wersji wyższej; system operacyjny MS Windows, Mac OS, Android,
•    wymagania sprzętowe: komputer lub urządzenie mobilne posiadające procesor co najmniej 1 GHz oraz pamięć RAM co najmniej 512 Mb,
•    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
•    włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
V.2.    Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się z treściami zawartymi w Sklepie Internetowym.
V.3.    Kupujący/Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
•    powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sklepu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świad-czeniu usług drogą elektroniczną;
•    niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;
•    naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne czy naruszające czyjąkolwiek godność.


VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SKLEPIE


VI.1.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
VI.2.    Dane osobowe Kupujących przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.
VI.3.    Sklep Internetowy nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Kupujących osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Kupującego albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
VI.4.    Wszelkie dane Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego podlegają ochronie dzięki zastosowaniu Certyfikatu wierzytelności strony SSL. Certyfikat SSL to narzędzie, które szyfruje dane przesyłane drogą elektroniczną, pomiędzy serwerem, a użytkownikiem w celu uniemożliwienia przechwycenia poufnych danych. Certyfikaty SSL gwarantują wiarygodność stron internetowych, które chronią, a użytkownicy, którzy łączą się ze stroną zabezpieczoną certyfikatem SSL mają absolutną pewność, że łączą się bezpiecznie z właściwym serwisem.
VI.5.    Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).


VII. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY


VII.1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. IV.3.2 Regulaminu.
VII.2.    Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych; to samo dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. Osoba składająca zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną jednostka organizacyjną, przez samo wysłanie Formularza Zamówienia oświadcza, że jest upoważniona do reprezentacji tego Klienta.
VII.3.    Kupujący posiada możliwość złożenia zamówienia poprzez zamieszczony na stronie internetowej Sklepu Formularz Zamówienia z jednoczesnym założeniem Konta w Sklepie jak również z pominięciem tej usługi.
VII.4.    W trakcie składania zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Kupujący ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadza-nych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego.
VII.5.    Kupujący może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu – podając dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.
VII.6.    W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a.    dodanie do koszyka produktu;
b.    wybór rodzaju dostawy;
c.    wybór rodzaju płatności;
d.    wybór miejsca wydania rzeczy;
e.    podanie swoich danych adresowych oraz e-mail.
VII.7.    W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z Pouczeniem o odstąpieniu od umowy, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
VII.8.    Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
VII.9.    Zamówienie przyjęte przez Sklep Internetowy potwierdzone zostanie przez sprze-dawcę Sklepu za pomocą poczty e-mail.
VII.10.    Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Kupującego (składającego ofertę) na jego adres e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep Internetowy.
VII.11.    W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem (braku zamówionego towaru w magazynie sklepu lub u dostawców sklepu) Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i może podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
VII.12.    Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie Umowy na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej. Do wiadomości dołączane są Regulamin i wzór odstąpienia od umowy w formacie .pdf. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
VII.13.    Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.VIII. REALIZACJA ZAMÓWIENIA


VIII.1.    Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sklep Internetowy rozpoczyna się – w przypadku wyboru przez Klienta przedpłaty przelewem lub kartą płatniczą – w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty za Produkt/y.
VIII.2.    Realizacja zamówienia konsumenta, który wybrał płatność za pobraniem następuje niezwłocznie.
VIII.3.    W zależności od dostępności zamówionego produktu czas realizacji zamówienia wynosi 1-7 dni roboczych. W przypadku chwilowego braku towaru u producenta lub dystrybutora, o wydłużeniu czasu oczekiwania i realizacji zamówienia, Kupujący zostanie powiadomiony telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail. Szczegółowy czas dostawy jest określony na stronie Sklepu Internetowego.
VIII.4.    Przesyłka do Kupującego dociera zazwyczaj kolejnego dnia roboczego, w godzinach 10:00-17:00. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta są realizowane następnego dnia roboczego.
VIII.5.    Dostawy towarów zamówione w Sklepie Internetowym dokonywane są przez przewoźnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie doręczania przesyłek, zgodnie z Regulaminem przewoźnika.
VIII.6.    Całkowity koszt dostawy zamówienia wyświetli się po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu formy dostawy – w podsumowaniu. Poniżej znajduje się link do listy standardowych kosztów dostawy, wraz z szacunkowym czasem dostarczenia zamówienia – https://www.nanolazienki.pl/Informacje/Koszty-przesylki-1352.html
VIII.7.    Kupujący każdorazowo po wysyłaniu paczki dostaje powiadomienie sms oraz e-mail z podaniem numeru listu przewozowego i linku do przewoźnika.
VIII.8.    Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest wymagany przez te przepisy właściwy dokument: paragon fiskalny lub faktura VAT.
VIII.9.    Zalecamy Kupującym sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Kupujący ma prawo otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony.
VIII.10.    Prosimy Kupujących, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania lub jakiejkolwiek niezgodności z zamówieniem nie dokonywali odbioru przesyłki i jak najszybciej skontaktowali się ze Sklepem Internetowym.IX. WARUNKI PŁATNOŚCI


IX.1.    Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
IX.1.1.    PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM przy odbiorze przesyłki,
IX.1.2.    PŁATNOŚĆ PRZELEWEM na rachunek bankowy Sprzedawcy
(mBank nr: 22 1140 2088 0000 3691 1300 1002),
IX.1.3.    PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA I PŁATNOŚĆ KARTĄ PŁATNICZĄ za pośrednictwem systemów płatności online Dotpay.pl i  PayU – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Dostępne płatności. Dostępne formy płatności kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
IX.3.1.1.    Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisów Dotpay.pl i PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
a.    Dotpay.pl – PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ulicy Pastelowej 8, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, posiadająca numer NIP 779-236-98-87, NIP EU PL7792369887, numer REGON 301345068 oraz kapitał zakładowy w wysokości 5 476 300,00 PLN, opłacony w całości gotówką.
b.    PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 4 944 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 7792308495.
c.    Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy wynosi 2 205 500 złotych (wpłacony w całości).X. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU


X.1.    Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy (Koszty transportu) oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
X.2.    Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
a.    Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
b.    Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
c.    Odbiór w punkcie, odbiór w punkcie za pobraniem: Paczkomaty InPost, punkty Poczty Polskiej, punkty DPD Pickup.
X.3.    Termin dostawy Produktów do Klienta uzależniony jest od terminu złożenia zamówienia oraz dostępności zamówionych Produktów w magazynach Spółki lub u dostawców.
X.4.    Zamówiony towar wysyłany jest zawsze w opakowaniu oryginalnym oraz w dodatko-wym opakowaniu zabezpieczającym produkty podczas transportu. Każda przesyłka jest ubezpieczona.


XI. WARUNKI GWARANCJI


XI.1.    Wszystkie produkty oferowane przez Sklep Internetowy posiadają gwarancję.
XI.2.    Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez konkretnego producenta. Precyzyjne warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej.
XI.3.    Na stronie:
https://www.nanolazienki.pl/Informacje/Gwarancje-producentow-1347.html
można sprawdzić warunki gwarancji poszczególnych producentów.
XI.4.    Korzystając z gwarancji reklamację można złożyć bezpośrednio w autoryzowanym punkcie serwisowym danego producenta lub zrobić to za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
XI.5.    W przypadku, gdy konsument skorzysta z gwarancji za pośrednictwem Sklepu Internetowego wówczas wypełnia formularz reklamacji, który przesyła pocztą na adres Sklepu Internetowego lub przesyła skan wypełnionego i podpisanego formularza pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@NANOlazienki.pl .
XI.6.    Jeśli konsument wybierze ten sposób reklamacji, to gwarant, a nie Sklep Internetowy rozpatruje reklamację.
XI.7.    Konsument składający reklamację z tytułu gwarancji jest zobowiązany dostarczyć wadliwy przedmiot na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca wydania towaru. Jeżeli jednak z okoliczności (np. duże rozmiary rzeczy lub skomplikowany sposób montażu) wynika, że wada powinna zostać usunięta na miejscu, konsument jest zobowiązany udostępnić towar gwarantowi.
XI.8.    Gwarant musi wykonać swoje obowiązki (np. naprawić lub wymienić towar) w terminie wskazanym w oświadczeniu gwarancyjnym. Jeżeli nie określono tego czasu, powinien uczynić to niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia lub udostępnienia mu rzeczy przez konsumenta.
XI.9.    Jeśli Konsument korzysta z uprawnień wynikających z gwarancji, zawieszeniu podlega bieg terminu na wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi.XII. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI


XII.1.    Niniejszy punkt XII. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.
XII.2.    Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie, na przykład:
•    pisemnie na adres: ul. Szajnochy 4, 85-738 Bydgoszcz;
•    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@NANOlazienki.pl
•    w formie elektronicznej za pomocą Formularza Reklamacji dostępnego w stopce strony internetowej Sklepu: https://www.nanolazienki.pl/reklamacja/dodaj
XII.3.    Przesłanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: ul. Szajnochy 4, 85-738 Bydgoszcz.
XII.4.    Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację, nr zamówienia, nr dowodu zakupu, adres zwrotny i telefon – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
XII.5.    W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
XII.6.    Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
XII.7.    Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
XII.8.    Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży:
•    W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
•    W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
•    W przypadku reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
XII.9.    Poza odpowiedzialnością ustawową na Produkt może zostać udzielona gwarancja – jest to odpowiedzialność umowna (dodatkowa) i można z niej skorzystać, gdy dany Produkt jest objęty gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta lub dystrybutora). Szczegółowe warunki dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji, w tym także dane podmiotu odpowiedzialnego za realizację gwarancji oraz podmiotu uprawnionego do skorzystania z niej są dostępne w opisie gwarancji, np. w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji. Sprzedawca wskazuje, że w przypadku braku zgodności Produktu z umową Klientowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy oraz że gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
XII.10.    Zawarte w punkcie XII.8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
XII.11.    Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzeda-jącemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpie-czeństwo Sprzedającego.
XII.12.    W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedają-cego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpie-czeństwo Sprzedającego.
XII.13.    Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt XII.9.XIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTEPU DO TYCH PROCEDUR


XIII.1.    Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/
XIII.2.    Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie konsumentom informacji dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub (3) pisemnie lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).
XIII.3.    Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji; lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
XIII.4.    Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).XIV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


XIV.1.    Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. XII.11 Regulaminu). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
a.    pisemnie na adres: ul. Szajnochy 4, 85-738 Bydgoszcz;
b.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@NANOlazienki.pl
XIV.2.    Zwrot Produktu - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) w ramach odstąpienia od umowy może nastąpić na adres: ul. Szajnochy 4, 85-738 Bydgoszcz.
XIV.3.    Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. XVIII. Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
XIV.4.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a.    dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
b.    dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
XIV.5.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
XIV.6.    Produkty - rzeczy ruchome, w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi:
a.    Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu - rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
b.    W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
c.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu - rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) - będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
XIV.7.    Produkty – treści cyfrowe lub usługi cyfrowe:
a.    W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu - treści cyfrowej lub usługi cyfrowej - Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Produktu – treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę; (3) zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3,) Sprzedawca na żądanie konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika, co nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
b.    W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
XIV.8.    Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
a.    W przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
b.    W przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. W przypadku Produktów, które nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą (np. przesyłki gabarytowe), Konsument może ponieść wyższe koszty ich odesłania, zgodnie z aktualnymi cennikami firm oferujących przesyłki paletowe od klientów indywidualnych.
c.    W przypadku Produktu – usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
XIV.9.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a.     (1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) – nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) – ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) – dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty – rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) – które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ruchomymi, w tym rzeczami ruchomymi z elementami cyfrowymi; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty - rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -,inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta; (14) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
XIV.10.    Zawarte w niniejszym punkcie XIV. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.XV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW


XV.1.    Niniejszy punkt XV. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
XV.2.    Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
XV.3.    Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.
XV.4.    Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
XV.5.    Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
XV.6.    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
XV.7.    Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.
XV.8.    Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługo-biorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedaw-cy/Usługodawcy.XVI. OPINIE O PRODUKTACH


XVI.1.    Sprzedawca umożliwia swoim Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Produktach oraz o Sklepie Internetowym na zasadach wskazanych  w niniejszym punkcie Regulaminu.
XVI.2.    Wystawienie opinii przez Klienta możliwe jest po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii o Produkcie. Formularz ten udostępniony jest bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego.
XVI.3.    Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym może być wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego.
XVI.4.    Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
XVI.5.    Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy danym Produkcie) lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Sprzedawca i do którego odsyła na stronie Sklepu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego).
XVI.6.    Sprzedawca zapewnia, aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów:
a.    Opublikowanie opinii wystawianej za pomocą formularza dostępnego bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego wymaga wcześniejszej weryfikacji przez Sprzedawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym, a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki.
b.    W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.
XVI.7.    Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie XII. Regulaminu.


XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


XVII.1.    Zmiana Regulaminu:
XVII.1.1.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów lub terminów płatności lub dostaw, podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
XVII.1.2.    Powiadomienie o proponowanych zmianach ogłaszane jest na stronie internetowej Sklepu z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w życie tych zmian, z zastrzeżeniem zmiana może być wprowadzona bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia w przypadku, gdy Usługodawca: (1) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia; lub (2) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. W dwóch ostatnich przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
XVII.1.3.    W przypadku umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia o proponowanych zmianach. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
XVII.1.4.    W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
XVII.2.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


XVIII. WZÓR FORMULARZA ODSTAPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
SKLEP NANOLAZIENKI.PL
ul. Szajnochy 4, 85-738 Bydgoszcz
sklep@nanolazienki.pl
 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*): ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ……………………………………………………………………………………………
Adres konsumenta(-ów): ………………………………………………………………………………………………………….
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …………………………………….
Data: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
(*) Niepotrzebne skreślić.Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2023 roku.


Starsze wersje Regulaminu sklepu Nanolazienki.pl: