Ulubione

Regulamin

R E G U L A M I N  S K L E P U  I N T E R N E T O W E G O
  NANOlazienki.pl


PAR. I. Postanowienia Ogólne


1.1. Sklep internetowy www.NANOlazienki.pl, zwany w dalszej treści Sklep, prowadzony jest przez firmę ENANO Piotr Nanowski, z siedzibą w Bydgoszczy (85-303) , przy ul. Pięknej 13/104, która została wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o numerze NIP: 579-184-29-78, REGON 340027599 .

Adres strony internetowej: www.NANOlazienki.pl
Adres poczty elektronicznej: sklep@nanolazienki.pl
Numer telefonu +48 52 569 99 05 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)
Adres reklamacyjny : sklep@nanolazienki.pl
Nr konta bankowego: 08 1140 2004 0000 3102 6473 3540

1.2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą www.NANOlazienki.pl, a także prawa i obowiązki oraz warunki odpowiedzialności administratora i użytkowników Sklepu.
1.3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu każdy użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym regulaminem.
1.4. Regulamin jest udostępniony na stronie Sklepu www.NANOlazienki.pl  << POBIERZ REGULAMIN >>
1.5. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest użytkownik, którym jest firma lub pełnoletnia osoba fizyczna.
1.6. Zamówienia w Sklepie są realizowane zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
1.7. Wszelkie materiały, zdjęcia i opisy zdjęć umieszczone na stronie internetowej Sklepu www.NANOlazienki.pl chronione są prawami autorskimi.
1.8. Realizacja zamówienia dotyczy obszaru Polski i zagranicy. 
1.9. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się dostarczać rzeczy wolne od wad.
1.10. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
1.11. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
1.12. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu
ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien
podać login i hasło do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

PAR. II. Słowniczek.

2.1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

•    czas dostawy – czas, w jakim przewoźnik dostarczy towar do kupującego;
•    czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Kupującego;
•    dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu;
•    dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami;
•    karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
•    klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.;
•    kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
•    konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawne nie związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna, która dokonując czynności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością;
•    koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na
podstawie wyborów Kupującego.
•    kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
•    miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w
zamówieniu przez Kupującego.
•    moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
•    sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.NANOlazienki.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie;
•    treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
•    trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
•    umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
•    wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
•    wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy
zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
•    wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

•    zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu
określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

PAR. III. Wymaganie techniczne.

3.1. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. Sklep został zoptymalizowany dla następujących parametrów technicznych:
•    przeglądarka GOOGLE CHROME 2.0 lub wyższej;
•    przeglądarka INTERNET EXPLORER 7.X lub wersji wyższej;
•    przeglądarka Mozilla FIREFOX 2.0 lub wersji wyższej;
•    system operacyjny MS Windows, Mac OS, Android;
•    wymagania sprzętowe : komputer lub urządzenie mobilne posiadające procesor co najmniej 1 GHz oraz pamięć RAM co najmniej 512 Mb.

PAR. IV. Zakres działaności i prawa autorskie

4.1. Sklep umożliwia zakup produktów z zakresu wyposażenia łazienek i kuchni.
4.2. Wszystkie dostępne w Sklepie produkty są oryginalne, nowe i pełnowartościowe. Pochodzą z legalnych źródeł, najczęściej od producenta, dystrybutora, importera.
4.3. Wszystkie posiadają gwarancję określoną przez producenta.
4.4. Zawarte w Sklepie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokreswnych ( Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm. ).
4.5. Sklep, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że właściciel Sklepu wyrazi na to pisemną zgodę.
4.6. Wszystkie użyte w niniejszym Sklepie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, handlowych w celach identyfikacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

PAR. V. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych.

5.1. Administratorem danych osobowych kupującego jest administrator Sklepu. Administratorem Sklepu jest Piotr Nanowski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firma ENANO Piotr Nanowski, z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Pięknej 13/104.
5.2. Składając zamówienie w Sklepie, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie LazienkiABC.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
5.3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz. U. nr 100, poz. 1024 ), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
5.4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności.

PAR. VI. Zawarcie umowy.

6.1. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej www.NANOlazienki.pl.
6.2. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do niedzieli.
6.3. Kupujący posiada możliwość zamówienia:
* poprzez zamieszczony na stronie Sklepu formularz zamówienie on-line:
-  możliwość zamówienia bez konieczności zakładania konta użytkownika
-  możliwość zamówienia z możliwością założenia konta użytkownika.
6.4. W trakcie składania zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Kupujący ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami dostępnymi na stronie Sklepu.
6.5. Kupujący może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu - podając dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.
6.6. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące
czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a. dodanie do koszyka produktu;
b. wybór rodzaju dostawy;
c. wybór rodzaju płatności;
d. wybór miejsca wydania rzeczy;
e. podanie swoich danych adresowych oraz e-mail.
6.7. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Kupującego linku ukrytego pod przyciskiem „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

6.8. Zamówienie przyjęte przez Sklep NANOlazienki.pl potwierdzone zostanie przez sprzedawcę Sklepu za pomocą poczty-email.
6.9. Na adres e-mail wskazany podczas składania zamówienia, Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji.
6.10. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Kupującego (składającego ofertę) potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep NANOlazienki.pl .
6.11. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez :

* przesłanie kupującemu potwierdzenia zawarcia umowy, w tym regulaminu i wzoru odstąpienia od umowy w formacie .pdf na podany przez Kupującego adres e-mail.
6.12. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.


PAR. VII. Realizacja zamówienia.

7.1. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez sprzedawcę rozpoczyna się w momencie wpłynięcia zamówienia do systemu.
7.2. W zależności od dostępności zamówionego produktu czas realizacji zamówienia wynosi od 24 h do 30 dni. W przypadku chwilowego braku towaru u producenta lub dystrybutora, wydłużeniu czasu oczekiwania i realizacji zamówienia, Kupujący zostanie powiadomiony telefonicznie lub e-mailowo.
7.3. Przesyłka do Kupującego dociera zazwyczaj kolejnego dnia roboczego, w godzinach 10:00-17:00. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta są realizowane następnego dnia roboczego.
7.4. Zamówione produkty będą doręczone pod wskazany w zamówieniu adres, za pośrednictwem firmy kurierskiej Schenker, Poczty Polskiej, albo systemu Paczkomatów INPOST.
7.5. Istnieje możliwość obserwacji, co dzieje się z zamówioną przesyłką, sprawdzając to na stronie internetowej firmy kurierskiej Schenker, Poczty Polskiej, Inpost. Kupujący każdorazowo po wysyłaniu paczki dostaje powiadomienie na maila z podaniem numeru listu przewozowego i linku do przewoźnika.

PAR. VIII. Ceny.

8.1. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
8.2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez kupującego.

PAR. IX. Koszty przesyłki.

9.1. Poniżej podajemy koszty dostawy w przypadku paczek kartonowych do 30 kg:
 - przesyłka kurierska, przedpłata na konto - od 16,99 PLN
 - przesyłka kurierska, za pobraniem - od 22,99 PLN
 - paczkomaty InPost - od 8,49 PLN
 - paczkomaty InPost, za pobraniem - od 11,99 PLN
 - przesyłka Pocztą Polską - od 9,99 PLN
 - przesyłka Pocztą Polską, za pobraniem - od 18,99 PLN
 - odbiór osobisty - od 9,99 PLN
 - odbiór osobisty, gotówka przy odbiorze - od 9,99 PLN
9.2. W przypadku dużych, wielkogabarytowych, paletowych lub zróżnicowanych asortymentowo zamówień koszt wysyłki podany przez system będzie jedynie kosztem orientacyjnym. Jeśli w ciągu 24h od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji sprzedawca nie skontaktuje się z Państwem i nie skoryguje różnicy w cenie rzeczywistej wartości usługi transportowej, wartość podana przez system będzie obowiązująca.

PAR. X. Warunki płatności.

10.1.Na etapie zamawiania produktu Kupujący decyduje się na jeden ze sposobów płatności:
a) ZA POBRANIEM – opłacenie przesyłki przy odbiorze prosto do rąk kuriera dostarczającego przesyłkę, lub płatne przy odbiorze w Paczkomacie
b) PRZELEW NA KONTO – Kupujący wpłaca kwotę za towar na konto firmy ENANO
( mBank nr: 08 1140 2004 0000 3102 6473 3540),
c) PŁATNOŚĆ KARTĄ ONLINE - Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu płatności online PayU.
d) e-RATY SANTANDER CONSUMER BANK – po uruchomieniu procedury, towar zostaje automatycznie zarezerwowany, a wysyłka towaru nastąpi w momencie otrzymania informacji z banku o przyznaniu kredytu.

PAR. XI. Bezpieczeństwo przesyłki.

11.1. Zamówiony towar wysyłany jest zawsze w opakowaniu oryginalnym oraz w dodatkowym opakowaniu zabezpieczającym produkty podczas transportu. Karton owinięty jest czarną folią i oklejony firmową taśmą pakową. Każda przesyłka jest ubezpieczona.
11.2. Zawsze naklejamy znaki ostrzegawcze: NIE RZUCAĆ, GÓRA - DÓŁ oraz w przypadku produktów delikatnych np. zlewozmywaków granitowych informacje: OSTROŻNIE SZKŁO, NIE RZUCAĆ, NIE PIĘTROWAĆ.

PAR. XII. Zasady odbioru przesyłki

12.1. Jeżeli Kupujący przy odbiorze przesyłki stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości typu: uszkodzenia mechaniczne, niezgodności zamówienia ze stanem faktycznym, dobrze gdy wówczas zażąda od kuriera sporządzenia protokołu ustalenia stanu przesyłki w chwili doręczenia lub w ciągu 7 dni, licząc od dnia odbioru przesyłki. Takie postępowanie ułatwi stronom ustalenie kiedy przesyłka uległa uszkodzeniu.
12.2. W przypadku trudności ze sprawdzeniem towaru lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, prosimy o spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej – imienia, nazwiska oraz numeru telefonu – i niezwłoczne przekazanie tej informacji Opiekunowi prowadzącemu zamówienie.
12.3. Zaistniałe zdarzenia można też zgłosić telefonicznie do sklepu NANOlazienki.pl. nr tel. 52 569 99 05.

PAR. XIII. Warunki gwarancji.

13.1. Wszystkie produkty oferowane przez sklep NANOlazienki.pl posiadają gwarancję.
13.2. Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez konkretnego producenta. Precyzyjne warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej.
13.3. Na stronie: Gwarancje Producentów można sprawdzić warunki gwarancji poszczególnych producentów.
13.4. Korzystając z gwarancji reklamację można złożyć bezpośrednio w autoryzowanym punkcie serwisowym danego producenta lub zrobić to za pośrednictwem Sklepu.
13.5. W przypadku, gdy konsument skorzysta z gwarancji za pośrednictwem Sklepu
wówczas  wypełnia formularz reklamacji, który przesyła pocztą na adres Sklepu lub przesyła skan wypełnionego i podpisanego formularza pocztą elektroniczną na adres: sklep@nanolazienki.pl.
13.6. Jeśli konsument wybierze ten sposób reklamacji, to gwarant, a nie Sklep rozpatruje reklamację.
13.7. Konsument składający reklamację z tytułu gwarancji jest zobowiązany dostarczyć wadliwy przedmiot na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca wydania towaru. Jeżeli jednak z okoliczności (np. duże rozmiary rzeczy lub skomplikowany sposób montażu) wynika, że wada powinna zostać usunięta na miejscu, konsument jest zobowiązany udostępnić towar gwarantowi.
13.8. Gwarant musi wykonać swoje obowiązki (np. naprawić lub wymienić towar) w terminie wskazanym w oświadczeniu gwarancyjnym. Jeżeli nie określono tego czasu, powinien uczynić to niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia lub udostępnienia mu rzeczy przez konsumenta.
13.9. Jeśli konsument korzysta z uprawnień wynikających z gwarancji, zawieszeniu podlega bieg terminu na wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi.

PAR. XIV. Warunki reklamacji.

14.1. Niezależnie od gwarancji producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Konsumenta, Sprzedający ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne rzeczy (rękojmia).
14.2. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów, czyli osób dokonujących zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
14.3. W przypadku umowy z konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na konsumenta.
14.4. Jeśli w ocenie konsumenta towar ma wadę konsument zaznaczając w formularzu opcję "Rękojmia" może :
1) odesłać towar, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu, na adres sprzedającego w terminie 1 roku od zauważenia wady i nie dłużej niż 2 lata od momentu jego wydania, zażądać jednego z czterech działań:

* wymiany towaru na nowy;
* naprawy towaru;
* obniżenia ceny - określenie kwoty, o którą cena ma być obniżona (z uwzględnieniem wartości towaru z wadą i towaru pełnowartościowego).;
* odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
14.5. Jeżeli jest to pierwsze żądanie złożone w ramach reklamacji dotyczącej danego towaru, sprzedawca może zaproponować konsumentowi niezwłoczną wymianę lub naprawę – niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami.

14.6. Jeśli konsument żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, przedsiębiorca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez konsumenta:

•    byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy, lub
•    w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
14.7. Sprzedawca nie ma prawa odmówić konsumentowi obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli nie wywiązał się ze swych obowiązków przy pierwszym żądaniu złożonym przez konsumenta w ramach pierwszej reklamacji bądź jest to druga lub kolejna reklamacja danego towaru.

14.8. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
14.9. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
14,10. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 14.9.
14.11. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych bezpieczniej zrobić to pisemnie i przesłać na adres pocztowy sklepu formularz reklamacji (formularz w formacie PDF) lub na adres e-mail: sklep@nanolazienki.pl przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza. Reklamacje można zgłosić również logując się do PANELA REKLAMACYJNEGO sklepu, znajdującego się w stopce strony.
Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi, podając swoje dane, nr zamówienia, nr dowodu zakupu, adres zwrotny i telefon.
14.12. Po otrzymaniu e-maila, sprzedający wyśle informację, czy i w jaki sposób, a także na jaki adres wysłać lub dostarczyć reklamowany towar.
14.13. Reklamacje rozpatrywane są w terminie - do 14 dni od daty zgłoszenia.


PAR. XV. Odstąpienie od umowy.

15.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 15.11, 15.13.
15.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1)  dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta ;
2)  dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
15.3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

15.4. Konsument może odstąpić od umowy, wzór formularza w formacie PDF:

1)  przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy,
2) przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.
15.5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

15.6. Sklep niezwłocznie prześle konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.
15.7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
15.8. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
15.9. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
15.10. Sklep wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
15.11. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
15.12. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
15.13. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
15.14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
15.15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1)  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2)  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7)  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8)  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

PAR. XVI. Postanowienia końcowe.

16.1. Sklep nie wymaga od kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
16.2. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów, wynikłych w związku ze sprzedażą towarów, na drodze postępowania mediacyjnego przed stałym mediatorem. W celu wszczęcia postępowania mediacyjnego należy złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji, do jednego z ośrodków mediacyjnych. Wniosek powinien zawierać oznaczenie stron, dokładnie określone żądanie, przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie, podpis strony oraz wymienienie załączników. Do wniosku dołącza się dowód nadania jego odpisu przeciwnikowi. Wysokość kosztów mediacji oraz wynagrodzenia mediatora ustalana jest w umowie zawieranej z mediatorem lub ośrodkiem mediacyjnym.
16.3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, powszechnie obowiązującego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ) oraz akty prawne wskazane w par.V pkt 5.3.
16.4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.
16.5. O zmianie regulaminu administrator zawiadomi kupujących umieszczając zawiadomienie na stronie Sklepu z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2014 roku.