Ulubione

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.NANOlazienki.pl


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy www.nanolazienki.pl, zwany w dalszej treści Sklep, prowadzony jest przez firmę ENANO Piotr Nanowski, z siedzibą w Bydgoszczy (85-738), przy ul. Karola Szajnochy 4, która została wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o numerze NIP: 579-184-29-78, REGON 340027599.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą www.nanolazienki.pl a także prawa i obowiązki oraz warunki odpowiedzialności administratora i użytkowników Sklepu.

3. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu (z wyjątkiem punktu XIV. Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu każdy użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

4. Regulamin jest udostępniony na stronie Sklepu <pobierz w formacie .pdf>

5. Zamówienia w Sklepie są realizowane zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

6. Realizacja zamówienia dotyczy obszaru Polski oraz wszystkich krajów europejskich.

7. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się dostarczać rzeczy wolne od wad.


II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Dowód Zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie ze stosownymi przepisami;
 • Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;
 • Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dosta-wy i płatności;
 • Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
 • Konto – Usługa Elektroniczna – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, w którym gromadzone są dane oraz informacje o złożonych przez Kupującego zamówieniach w Sklepie;
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Kupujący – Klient, zarówno Konsument, jak i ten, który nie jest konsumentem;
 • Newsletter – Usługa Elektroniczna – usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie;
 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 • Platforma ODR – interaktywna, wielojęzyczna strona internetowa obsługująca konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, który dotyczy internęto-wej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług;
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;
 • Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.nanolazienki.pl;
 • Sprzedawca, Usługodawca – Piotr Nanowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ENANO Piotr Nanowski, z siedzibą w Bydgoszczy (85-738), przy ul. Karola Szajnochy 4, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o numerze NIP: 579-184-29-78;
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
 • Usługi Elektroniczne, Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupujących drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 tj. z dnia 2017.06.24 z późn. zm.);
 • Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej świadczonej za pośrednictwem Sklepu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.


III. ZASADY DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

1. Sklep umożliwia zakup produktów z zakresu wyposażenia łazienek i kuchni.
2. Wszystkie dostępne w Sklepie produkty są oryginalne, nowe i pełnowartościowe. Pochodzą z legalnych źródeł, najczęściej od producenta, dystrybutora, importera.
3. Wszystkie posiadają gwarancję określoną przez producenta.
4. Zawarte w Sklepie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm.).
5. Sklep, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że właściciel Sklepu wyrazi na to pisemną zgodę.
6. Wszystkie użyte w niniejszym Sklepie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, handlowych w celach identyfikacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.


IV. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z bezpłatnych usług polegających na:
•    udostępnianiu informacji zawierającej indywidualne żądanie Usługobiorcy, a także dane informacyjne proponowane przez Usługodawcę;
•    umożliwieniu Stronom komunikowania się, np. składanie reklamacji;
•    sprzedaży produktów, w tym składanie zamówień, dokonywanie płatności, śledzenie realizacji zamówienia.
2. Usługi świadczone są przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3. Umowa o świadczenie usługi:
•    polegającej na przeglądaniu informacji zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Usługobiorcę strony internetowej Sklepu,
•    polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”,
•    polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Usługobiorcy złożenie zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę,
•    Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
4. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu, Sklep po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązań umowę o świadczenie usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
5. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Konto Klienta w Sklepie internetowym zostanie usunięte.
6. Sklep nie przesyła do Kupującym niezamówionej informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
7. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Kupujący wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
8. Zamówienie informacji handlowej następuje poprzez wyrażenie zgody przez Kupującego na jej otrzymywanie – podczas rejestracji lub w inny wyraźny sposób.
9. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego.
10. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
11.  Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:
a. Usługobiorca może zgłaszać uwagi i reklamacje związane ze świadczonymi usługami:
•    telefonicznie: +48 52 569 99 05 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) w godzinach od 8 do 16 od poniedziałku do piątku
•    za pomocą poczty elektronicznej
b. zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:
•    informacji dotyczących przedmiotu reklamacji,
•    żądania Usługobiorcy;
•    danych kontaktowych
– ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę,
c. rozpatrzenie uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem Usług następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia,
d. rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.


V. WYMAGANIA TECHNICZNE


1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący/Usługobiorca następujących minimalnych wymagań technicznych:
• komputer z dostępem do internetu
• przeglądarką internetową typu, GOOGLE CHROME 50.0 lub wyższej; INTERNET EXPLORER 7.X lub wersji wyższej; Mozilla FIREFOX 50.0 lub wersji wyższej; system operacyjny MS Windows, Mac OS, Android
• wymagania sprzętowe: komputer lub urządzenie mobilne posiadające procesor co najmniej 1 GHz oraz pamięć RAM co najmniej 512 Mb
• aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
• włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript
2. Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się z treściami zawartymi w Sklepie.
3. Kupujący/Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
• powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sklepu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
• niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet;
• naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne czy naruszające czyjąkolwiek godność.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SKLEPIE.


1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest administrator Sklepu. Administratorem Sklepu jest Piotr Nanowski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ENANO Piotr Nanowski, z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Pięknej 13/104.
2. Dane osobowe Kupujących przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.
3. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Kupujących osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Kupującego albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
4. Państwa wszelkie dane podlegają ochronie dzięki zastosowaniu Certyfikatu wierzytelności strony SSL. Certyfikat SSL to narzędzie, które szyfruje dane przesyłane drogą elektroniczną, pomiędzy serwerem, a użytkownikiem w celu uniemożliwienia przechwycenia poufnych danych. Certyfikaty SSL gwarantują wiarygodność stron internetowych, które chronią, a użytkownicy, którzy łączą się ze stroną zabezpieczoną certyfikatem SSL mają absolutną pewność, że łączą się bezpiecznie z właściwym serwisem.
5. Dane osobowe Kupującego przekazane Sprzedawcy podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia.
6. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.


VII. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY


1. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej www.NANOlazienki.pl.
2. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych; to samo dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. Osoba składająca zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną jednostka organizacyjną, przez samo wysłanie Formularza zamówienia oświadcza, że jest upoważniona do reprezentacji tego Klienta.
3. Kupujący posiada możliwość zamówienia: poprzez zamieszczony na stronie Sklepu formularz zamówienie on-line: możliwość zamówienia bez konieczności zakładania konta użytkownika możliwość zamówienia z możliwością założenia konta użytkownika.
4. W trakcie składania zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Kupujący ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami dostępnymi na stronie Sklepu.
5. Kupujący może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu - podając dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.
6. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
•    dodanie do koszyka produktu;
•    wybór rodzaju dostawy;
•    wybór rodzaju płatności;
•    wybór miejsca wydania rzeczy;
•    podanie swoich danych adresowych oraz e-mail.
7. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z Pouczeniem o odstąpieniu od umowy, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
8.  Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia
9. Zamówienie przyjęte przez Sklep Nanolazienki.pl potwierdzone zostanie przez sprzedawcę Sklepu za pomocą poczty-email oraz sms.
10. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Kupującego (składającego ofertę) na jego adres e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep Nanolazienki.pl
11.W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem (braku zamówionego towaru w magazynie sklepu lub u dostawców sklepu) Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i może podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
12. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez:
* przesłanie kupującemu potwierdzenia zawarcia umowy, w tym regulaminu i wzoru odstąpienia od umowy w formacie .pdf na podany przez Kupującego adres e-mail.
13. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
14. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.


VIII. REALIZACJA ZAMÓWIENIA


1. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sklep rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty za produkt.
2. Realizacja zamówienia konsumenta, który wybrał płatność za pobraniem następuje niezwłocznie.
3. W zależności od dostępności zamówionego produktu czas realizacji zamówienia wynosi 1-7 dni roboczych. W przypadku chwilowego braku towaru u producenta lub dystrybutora, o wydłużeniu czasu oczekiwania i realizacji zamówienia, Kupujący zostanie powiadomiony telefonicznie lub e-mailowo. Szczegółowy czas dostawy jest określony na stronie Sklepu.
4. Przesyłka do Kupującego dociera zazwyczaj kolejnego dnia roboczego, w godzinach 10:00-17:00. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta są realizowane następnego dnia roboczego.
5. Dostawy towarów zamówione w Sklepie dokonywane są przez przewoźnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie doręczania przesyłek, zgodnie z Regulaminem przewoźnika.
6. Całkowity koszt dostawy zamówienia wyświetli się po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu formy dostawy – w podsumowaniu. Poniżej znajduje się link do listy standardowych kosztów dostawy, wraz z szacunkowym czasem dostarczenia zamówienia .
7. Kupujący każdorazowo po wysyłaniu paczki dostaje powiadomienie sms oraz e-mail z podaniem numeru listu przewozowego i linku do przewoźnika.
8. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad.
9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest wymagany przez te przepisy właściwy dokument: paragon fiskalny lub faktura VAT.
10. Zalecamy Kupującym sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Kupujący ma prawo otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony.
11. Prosimy Kupujących, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania lub jakiejkolwiek niezgodności z zamówieniem nie dokonywali odbioru przesyłki i jak najszybciej skontaktowali się ze Sklepem.


IX. WARUNKI PŁATNOŚCI


1.Na etapie zamawiania produktu Kupujący decyduje się na jeden ze sposobów płatności:
a) ZA POBRANIEM – opłacenie przesyłki przy odbiorze prosto do rąk kuriera dostarczającego przesyłkę, lub płatne przy odbiorze w Paczkomacie
b) PRZELEW NA KONTO – Kupujący wpłaca kwotę za towar na konto firmy Enano – sklep Nanołazienki.pl ( mBank nr: 08 1140 2004 0000 3102 6473 3540),
c) PŁATNOŚĆ ONLINE - Rozliczenia transakcji kartą kredytową lub e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu płatności online Dotpay.pl.


X. BEZPIECZEŃSTWO PRZESYŁKI


1. Zamówiony towar wysyłany jest zawsze w opakowaniu oryginalnym oraz w dodatkowym opakowaniu zabezpieczającym produkty podczas transportu. Karton owinięty jest czarną folią i oklejony firmową taśmą pakową. Każda przesyłka jest ubezpieczona.
2. Zawsze naklejamy znaki ostrzegawcze: NIE RZUCAĆ, GÓRA - DÓŁ oraz w przypadku produktów delikatnych np. zlewozmywaków granitowych informacje: OSTROŻNIE SZKŁO, NIE RZUCAĆ, NIE PIĘTROWAĆ.


XI. WARUNKI GWARANCJI


1. Wszystkie produkty oferowane przez sklep Nanołazienki.pl posiadają gwarancję.
2. Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez konkretnego producenta. Precyzyjne warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej.
3. Na stronie: www.nanolazienki.pl/Informacje/Gwarancje-producentow-1347.html można sprawdzić warunki gwarancji poszczególnych producentów.
4. Korzystając z gwarancji reklamację można złożyć bezpośrednio w autoryzowanym punkcie serwisowym danego producenta lub zrobić to za pośrednictwem Sklepu.
5. W przypadku, gdy konsument skorzysta z gwarancji za pośrednictwem Sklepu wówczas wypełnia formularz reklamacji, który przesyła pocztą na adres Sklepu lub przesyła skan wypełnionego i podpisanego formularza pocztą elektroniczną na
adres: reklamacje@NANOlazienki.pl
6. Jeśli konsument wybierze ten sposób reklamacji, to gwarant, a nie Sklep rozpatruje reklamację.
7. Konsument składający reklamację z tytułu gwarancji jest zobowiązany dostarczyć wadliwy przedmiot na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca wydania towaru. Jeżeli jednak z okoliczności (np. duże rozmiary rzeczy lub skomplikowany sposób montażu) wynika, że wada powinna zostać usunięta na miejscu, konsument jest zobowiązany udostępnić towar gwarantowi.
8. Gwarant musi wykonać swoje obowiązki (np. naprawić lub wymienić towar) w terminie wskazanym w oświadczeniu gwarancyjnym. Jeżeli nie określono tego czasu, powinien uczynić to niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia lub udostępnienia mu rzeczy przez konsumenta.
9. Jeśli Konsument korzysta z uprawnień wynikających z gwarancji, zawieszeniu podlega bieg terminu na wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi.


XII. WARUNKI REKLAMACJI


1. Niezależnie od gwarancji producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Konsumenta, Sprzedający ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne rzeczy (rękojmia).
2. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów dokonujących zakupu związanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
3. W przypadku umowy z konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na konsumenta.
4. Jeśli w ocenie konsumenta towar ma wadę, konsument zaznaczając w formularzu opcję „Rękojmia” może: 1) odesłać towar, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu, na adres sprzedającego w terminie 1 roku od zauważenia wady i nie dłużej niż 2 lata od momentu jego wydania, zażądać jednego z czterech działań:
* wymiany towaru na nowy;
* naprawy towaru;
* obniżenia ceny - określenie kwoty, o którą cena ma być obniżona (z uwzględnieniem
wartości towaru z wadą i towaru pełnowartościowego).;
* odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
5. Jeżeli jest to pierwsze żądanie złożone w ramach reklamacji dotyczącej danego towaru, sprzedawca może zaproponować konsumentowi niezwłoczną wymianę lub naprawę – niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami.
6. Jeśli konsument żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, przedsiębiorca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez konsumenta:
• byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy lub
• w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
7. Sprzedawca nie ma prawa odmówić konsumentowi obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli nie wywiązał się ze swych obowiązków przy pierwszym żądaniu złożonym przez konsumenta w ramach pierwszej reklamacji bądź jest to druga lub kolejna reklamacja danego towaru.
8. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
9. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
10. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 14.9.
11. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych bezpieczniej zrobić to pisemnie i przesłać na adres pocztowy sklepu formularz reklamacji (formularz w formacie PDF) lub na adres e-mail: reklamacje@nanolazienki.pl przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza. Reklamacje można zgłosić również logując się do PANELA REKLAMACYJNEGO sklepu, znajdującego się w stopce strony. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi, podając swoje dane, nr zamówienia, nr dowodu zakupu, adres zwrotny i telefon.
12. Po otrzymaniu e-maila, sprzedający wyśle informację, czy i w jaki sposób, a także na jaki adres wysłać lub dostarczyć reklamowany towar.
13. Reklamacje rozpatrywane są w terminie - do 14 dni od daty zgłoszenia.


XIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta;
2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4. Konsument może odstąpić od umowy:
1) przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, wzór formularza w formacie PDF
2) przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.
5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6. Sklep niezwłocznie prześle konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.
7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
8. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
9. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Sklep wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
11. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
12. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
13. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
•    świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
•    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
•    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
•    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
•    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
•    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
•    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
•    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
•    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
•    zawartej w drodze aukcji publicznej;
•    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
•    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


XIV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI


 1. Poniższy punkt Regulaminu oraz zamieszczone w nim postanowienia dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców, którzy nie są konsumentami.
 2. Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem, który nie jest konsumentem w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. W tym przypadku nie ma konieczności, by w odstąpieniu od Umowy Sprzedaży podano jego powód, a Klienta, który nie jest konsumentem nie może kierować roszczeń wobec Sprzedawcy.
 3. W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami, Sprzedawca jest upoważniony do ograniczenia dostępnych sposobów płatności oraz żądania wykonania przedpłaty obejmującej całość lub część kwoty Zamówienia bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. W momencie przekazania przez Sprzedawcę przewoźnikowi zamówionych Produktów, Klientowi, który nie jest konsumentem, przekazane zostają korzyści i ciężary dotyczące Produktu oraz ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej utraty Produktu. W tego rodzaju przypadkach Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za utratę, ubytek czy uszkodzenie Produktu, które powstało w czasie od przyjęcia go przez przewoźnika aż do momentu przekazania go Klientowi oraz za nieterminowe dostarczenie przesyłki.
 5. W przypadku przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient, który nie jest konsumentem, zobligowany jest do sprawdzenia przesyłki w terminie oraz w sposób określony w tego rodzaju przesyłkach. W przypadku stwierdzenia, że podczas przewozu nastąpiło uszkodzenie lub ubytek Produktu, zobowiązany jest do przeprowa-dzenia czynności pozwalających ustalić odpowiedzialność ze strony przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta, który nie jest konsumentem zostaje wyłączona.
 7. W przypadku Usługobiorców, którzy nie są konsumentami, Usługodawca ma prawo ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyny. 
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy wobec Usługobiorcy/Klienta, który nie jest konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - w ramach pojedynczego roszczenia oraz w przypadku pojawienia się roszczeń w sumie – do wyso-kości zapłaconej ceny oraz kosztów związanych z dostawą z tytułu Umowy Sprzedaży, nie wynoszącej więcej niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, który nie jest konsumentem tylko za standardowe szkody przewidywalne w czasie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzial-ności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, który nie jest konsumentem.
 9. Powstałe spory między Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą, który nie jest konsumentem, będą rozpatrywane przez sąd zgodnie z siedzibą Sprzedawcy/Usługodawcy.


XV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ


1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
2. Kupujący będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
•    jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
•    jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
•    może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl,
•    może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/,


XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, powszechnie obowiązującego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) oraz akty prawne wskazane w niniejszym Regulaminie.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.
3. O zmianie regulaminu administrator zawiadomi Kupujących umieszczając zawiadomienie na stronie sklepu z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 31 grudnia 2020 roku.